SON DAKİKA

KUMLUCA DA DENİZ YOLU CADDESİNDE TRAFİK KAZASI

KUMLUCA, KUMLUCA HABERLERİ, KUMLUCA TRAFİK KAZASI

Demre Belediyesi Şikayetlere Tepkisiz Kalmadı 4 Bar Gazino Kapatıldı

#Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ilçede haklarında çok şikayet bulunan 4 adet Müzikhol, Bar, Gazino, Eğlence Mekanlarını sözleşmelerini yenilemeyerek ruhsatlarını iptal Etti. #kumlucahaberleri

Bu haber 13 Haziran 2019 - 19:28 'de eklendi ve 283 views kez görüntülendi.

DEMRE BELEDİYE BAŞKANI İCRAATLARI İLE TAKDİR TOPLUYOR

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya Şikayetlere Tepkisiz Kalmadı…

Vatandaşların BİMER ve CİMER üzerinden defalarca haklarında şikayet oluşturulan Alkollü Eğlence mekanlarının sözleşmelerini yenilemeyerek kapılarına mühür vurdu.


4 GA­Zİ­NO VE BAR’A MÜ­HÜR­ ! İŞYERİ RUHSATLARI İPTAL

Demre’ye bağlı Ka­ra­bu­cak Ma­hal­le­si Sura Antik Kenti’nin ya­nın­da bu­lu­nan Küme Ev­le­ri mev­ki­sin­de­ki 4 iç­ki­li bar ve ga­zi­no, Demre Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan mü­hür­le­ne­rek ka­pa­tıl­dı ve iş yer­le­ri fa­ali­yet­ten men edil­di. Mül­ki­ye­ti Demre Be­le­di­ye­si’ne ait olan ara­zi­de­ki 4 bar ve ga­zi­no, kira söz­leş­me­si­nin sona er­me­si­nin ar­dın­dan kira söz­leş­me­si ye­ni­le­me­si ya­pıl­ma­dı. İş yer­le­ri­nin ka­pı­sı­na za­bı­ta ekip­le­ri ta­ra­fın­dan mühür vu­rul­du. İş yeri açma ve ça­lış­ma ruh­sat­la­rı iptal edil­di.


OKAN KOCAKAYA AÇIKLAMASINDA


Be­le­di­ye Baş­ka­nı Okan Ko­ca­ka­ya, şöyle dedi:
“4 iş­let­me yer­le­şim böl­ge­si­nin için­de fa­ali­yet gös­te­ri­yor. Ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin sü­rek­li süren şi­ka­yet­le­ri var. BİMER’e de­fa­lar­ca şi­ka­yet edil­miş. Ma­hal­le­li­nin hu­zu­ru kal­ma­mış. Bölge suç mer­ke­zi­ne dö­nüş­müş. Ka­ra­bu­cak Me­zar­lı­ğı’nın hemen di­bin­de.
Ma­hal­le­li toplu ola­rak hu­zur­la­rı­nın kal­ma­dı­ğı­nı, ço­cuk­la­rı­nın ve ken­di­le­ri­nin sabah 4’e kadar müzik se­sin­den, kavga se­sin­den, silah se­sin­den uyu­ya­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Her gün me­zar­lı­ğa boş içki şi­şe­le­ri atı­lı­yor. Bu ko­nu­da em­ni­yet­ten de görüş is­te­dik. Bu iş­let­me­le­rin D-400 ka­ra­yo­lu­nun Dem­re- Kaş bö­lü­mü­nün hemen kı­yı­sın­da ol­du­ğu­nu, bu bar­lar­da alkol alan ki­şi­le­rin bu du­rum­da araç­la­rı ile yola çı­ka­rak bir­çok ölüm­lü ve ya­ra­la­ma­lı, maddi ha­sar­lı ka­za­la­rın ol­du­ğu be­lir­til­di. Kont­rol­den kaç­mak is­te­yen ki­şi­le­rin ters yol­la­ra gi­re­rek ka­za­la­ra neden ol­du­ğu, kendi can gü­ven­lik­le­ri­nin ya­nın­da, baş­ka­la­rı­nın da can gü­ven­li­ği­ni teh­li­ke­ye at­tık­la­rı be­lir­len­di.
Ga­zi­no­lar­dan çıkan ki­şi­le­rin ateş­li silah kul­lan­dı­ğı, gece ateş­le­nen bu si­lah­la­rın bölge hal­kı­nı te­dir­gin et­ti­ği be­lir­len­di. Kı­sa­ca­sı bu iş­let­me­ler suç mer­ke­zi­ne dö­nüş­müş. Tüm bun­la­rı göz önüne ala­rak, Demre Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’nün bu ko­nu­da­ki ra­po­ru­nu da dik­ka­te ala­rak bu iş­let­me­le­ri ka­pat­ma­ya karar ver­dik. Ön­ce­li­ği­miz top­lu­mun hu­zu­ru ve gü­ven­li­ği.” dedi.
Demre Belediye Başkanı Okan kocakaya geçtiğimiz günlerde de Belediye ye ait iki adet makam aracının satılması ve elde edilen miktar ile vatandaşların ulaşımının sağlanması amaçlı toplu taşıma aracı alınması konusunda sadece Demre de değil Türkiye de hakkında söz ettirdi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya İlçede faaliyet gösteren 4 bar ve gazino müzikholleri kapattı
Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya Belediyeye ait iki adet makam aracını satılığa çıkardı

demre müzikhol, demre gazino,demre bar, demre alkollü mekan,demre haber,demre belediye başkanı okan kocakaya,demre sondakika,demre de belediye mühürledi,demre zabıta mühürledi, demre belediye başkanı,demre de takdir topladı, okan kocakaya, Demre Kaş Karayolu,demre yolu,kaş yolu,gazinolar,

Kumluca haberleri - Kumluca haber - Kumluca trafik kazası - Kumluca Hal Fiyatları Kumluca belediyesi - Kumlucaweb - Antalya Kumluca Firma Rehberi - Kumluca Reklam - Kumluca Nöbetçi Eczane